Pleion school: Vathorst College

Over Vathorst College

De bedoeling (de missie/ziel) van het Vathorst College:
Wij halen het beste uit onszelf, de ander en de wereld, waarbij ieder leert op een manier die bij hem/haar past.

De principes van waaruit wij werken:

  • Positiviteit
  • Gezien en gehoord worden vanuit gelijkwaardigheid
  • Hoofd, hart en handen (kennis, persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden)
  • Richting, ruimte, ruggesteun

 

Het Vathorst College is een school voor eigentijds onderwijs aan vmbo-t, havo en vwo. Wij werken met een positieve aanpak. Het gaat om wat jij al kan en wat jij nog verder kunt ontplooien. Onze pijlers zijn: kunst en cultuur, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid, thematisch onderwijs en digitaal leren.

Wij bieden goed verzorgd onderwijs aan en zijn pas tevreden als je van school gaat met een voor jou bovengemiddeld goed examenresultaat. We willen dat je met plezier terugkijkt op je schooltijd op het Vathorst College. We hopen dat je verantwoordelijkheid kunt en durft te nemen voor jezelf en je omgeving.

 

De volgende stap in het doorontwikkelen van ons onderwijsconcept is een verdieping aanbrengen in het aanleren en onderhouden van de zelfsturende vaardigheden van leerlingen. Om die reden besteden we extra aandacht aan de ondersteuning van onze leerlingen bij het ontwikkelen van deze vaardigheden. In de organisatie van ons onderwijs doen we daarom een aantal aanpassingen in de vorm van een pilot. Het uitgangspunt van de pilot is dat de leerling de regie zelf in handen krijgt en goede keuzes leert te maken voor zijn of haar eigen leerontwikkeling. De mentoren en docenten bieden daarbij ruimte, richting en ruggensteun. In het verlengde hiervan ontwikkelen we de leerhuisteams, leerhuisdidactiek en differentiatie weer verder.

 

Het Vathorst College onderschrijft de uitgangspunten van het Openbaar Onderwijs:

vrijheid, gelijkwaardigheid, sociale rechtvaardigheid en gemeenschapszin. In de praktijk betekent dat dat je welkom bent, dat je elkaar respectvol behandelt en dat je actief deelneemt aan het schoolleven.

Het Vathorst College staat midden in de veelvormige samenleving van vandaag en stimuleert daarom van harte de integratie van alle burgers en hun democratisch burgerschap. Bij ons leer je van elkaar doordat je op basis van gelijkwaardigheid kennis maakt met elkaars culturele, levensbeschouwelijke en economische achtergrond. Niet om elkaar te overtuigen van je eigen gelijk maar om kritisch naar jezelf en je medeleerlingen te leren kijken.

 

Het onderwijs op het Vathorst College steunt op vier pijlers. Allereerst legt het een sterke nadruk op de beleving van allerlei vormen van kunst en cultuur. Daartoe worden dans, theater, muziek en beeldende vorming aangeboden.

De school hecht veel waarde aan zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid en spreekt die eigenschappen altijd en overal aan.

Het Vathorst College heeft het onderwijs thematisch georganiseerd, omdat in de wereld van nu praktisch niets in afzonderlijke afdelingen is ingedeeld. In de onderbouw komen drie jaar lang in totaal achttien cultuur-historische thema’s aan de orde. Soms moet vooral in de bovenbouw de thematische samenhang enigszins worden losgelaten met het oog op vakverdieping en specialisatie.

Het onderwijs op het Vathorst College is digitaal georganiseerd. Je maakt gebruik van een eigen laptop. Opdrachten, lesstof, uitleg, voorbeelden en hulpmiddelen zijn op Moodle, de elektronische leeromgeving van de school, terug te vinden.

Kunst en cultuur

In leerjaar 1 krijg je les in beeldende vorming, muziek, theater en dans. Bovendien volg je in leerjaar 1 en 2 na de herfstvakantie de Matinee. Daarbij kies je uit allerlei kunstzinnige, culturele en sportieve activiteiten. In leerjaar 1 ben je dus bijna elke dag met een kunstvak bezig. In jaar 2 volg je drie kunstvakken en in jaar 3 volg je er twee.

Daarnaast krijg je het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV). Daarvoor bezoek je een aantal culturele activiteiten buiten de school. De entree wordt voor een groot deel bekostigd met de Cultuurkaart. Voor de reiskosten vragen we een bijdrage van je ouders.

Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid

Het Vathorst College wil een school zijn waar jij en alle andere leerlingen en medewerkers bij naam worden gekend. We nemen je dus zeer serieus. We helpen je om je schooltijd goed te gebruiken en je zo zelfstandig mogelijk te laten werken. Je kan vaak zelf je tijd over de vakken verdelen. Je werkt op je eigen manier naar de vastgestelde kerndoelen en exameneisen toe. Daarbij vinden we het geen probleem als je fouten maakt, omdat je daar veel van opsteekt. Natuurlijk houden jouw docenten jouw leerprestaties goed in het oog. Ze spreken je aan en leren je plannen. Ze rapporteren na elk themablok via Magister, het digitale leerlingvolgsysteem. Als het mis dreigt te gaan en je grote achterstanden oploopt of onder je niveau scoort, proberen ze dat samen met jou te herstellen. Eventueel nemen ze contact op met je ouders. Hun ondersteunende rol is van groot belang. Thuis en school moeten je samen begeleiden en stimuleren. Natuurlijk is je eigen verantwoordelijkheid het belangrijkste.

Samenhang door thema’s

De onderbouw werkt met een thematische aanpak waarbij je vaak eigen keuzes kan maken. De cultuurhistorische thema’s zorgen voor een bijna vanzelfsprekende samenhang. In de achttien thema’s (zes per leerjaar) zijn de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, economie, science en de kunstvakken zoveel mogelijk samengebonden. Het vak Nederlands (lezen, informatie verzamelen en ordenen, schrijven, samenvatten, verklaren, luisteren en presenteren) is volledig bij de thematische aanpak betrokken. Sommige onderwerpen lenen zich niet voor een vakkenintegratie en worden afzonderlijk behandeld.

Digitaal leren

Je maakt op het Vathorst College veelvuldig gebruik van ICT-middelen. Je werkt op een eigen laptop. Jouw docenten hebben digitaal lesmateriaal ontwikkeld. In ICOON kan je wireless werken. Jouw opdrachten krijg je via Moodle, onze elektronische leeromgeving. In de onderbouw worden weinig boeken gebruikt. In de bovenbouw worden vanwege de exameneisen vaker boeken gebruikt.

 

Een belangrijke voorwaarde voor een goed werkende computeromgeving is dat gebruikers hun rol kennen en leren wat je wel en niet moet doen op internet. Jij als leerling hebt misschien die kennis nog niet. Vandaar dat wij in het eerste en in het tweede leerjaar mediawijsheid op het rooster hebben staan.